Xuân Phong Thập Niên

ĐỀ TỰ CỦA HỒNG Y VU BÂN Năm 1977 là năm kỷ nghiệm linh mục Lôi Minh Viễn tròn 100 tuổi, bạn hữu sinh thời

Xem thêm

Tiêu chuẩn nhập dòng

Bạn đang khao khát được trọn thuộc về Chúa và ước mong ra đi trên hành trình ra khơi để đem tình yêu cứu độ

Xem thêm

Niên biểu cuộc đời Cha Vincent Lebbe

Cha Leble nói: "nếu tôi giữ lại nơi mình những nét đặc sắc của người châu Âu với những ưu việt, tôi chỉ là cái

Xem thêm

Tinh thần Cha Vincent Lebbe

TRỌN HY SINH Ba chữ “Trọn hy sinh” mặc dù không tìm thấy trong Kinh thánh nhưng mang ý nghĩa “từ bỏ tất cả” mà

Xem thêm